TAT ry

Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Tutkimusalojen toimihenkilöt TAT ry (y-tunnus 1460591-6) ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa ja sen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä, edustaa heitä, valvoa heidän ammattiin liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää heidän ammatillista kehitystään ja yhteistoimintaansa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja sekä harjoittaa valistus-, opinto-, julkaisu-, kustannus- ja virkistystoimintaa. Yhdistys voi kuulua jäsenenä samanlaisia tarkoitusperiä ajaviin muihin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, voi panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, eläkeläis-, opiskelija- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tutkimus-, testaus- tai asiantuntijatehtävissä tai tutkimusta tukevissa tehtävissä työskentelevät henkilöt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alalle opiskeleva henkilö.

Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä eläkkeelle siirtynyt varsinainen jäsen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi tai muiden erinomaisten ansioidensa perusteella on tämän kunniaosoituksen arvoinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi pyrkivän on jätettävä kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus ja siitä annetaan kirjallinen tieto hakijalle.

5 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus pyynnöstä tutustua yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

6 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen hallitukselle ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa.

Liittyessään yhdistykseen jäsenen on toimitettava yhdistykselle jäsenmaksuperintää varten tarvittavat tiedot.

Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä ja sen tekemiä päätöksiä ja pidättäydyttävä yhdistystä vahingoittavista toimista.

7 § Jäsenmaksut ja jäsenmaksuvelvollisuudesta vapauttaminen

Yhdistyksen jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa. Eri jäsenryhmiltä voidaan periä erisuuruiset jäsenmaksut. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

Jäseneltä voidaan periä yhdistyksen kokouksen määräämä ylimääräinen jäsenmaksu, joka voi olla enintään yhden vuoden jäsenmaksua vastaava määrä.

Yhdistyksen hallitus voi perustellusta kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa jäsenen kokonaan tai osittain jäsenmaksuvelvollisuudesta määräajaksi:

Jäsenmaksuvelvollisuudesta vapautuvan on ilmoitettava yhdistykselle vapautumisen syy ja sen arvioitu kestoaika niin pian kuin mahdollista.

8 § Jäsenen eroaminen

Yhdistyksen jäsenen on ilmoitettava eroamisestaan joko kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroaminen tulee voimaan eroamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien.

9 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen:

Hallituksen on muissa kuin jäsenmaksujen laiminlyöntitilanteissa varattava jäsenelle tilaisuus tulla asianmukaisella tavalla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekoa. Hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti.

10 § Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, joka voi tarvittaessa valita asioiden valmistelua ja päätösten toimeenpanoa varten eri toimielimiä.

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syys- ja kevätkokous, jotka pidetään loka-marraskuussa ja huhti-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen varsinainen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus sai vaatimuksesta tiedon.

Yhdistyksen kokousten ajankohdan ja paikan määrää hallitus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana ainakin Jyväskylästä, Oulusta ja Tampereelta. Kokouksessa voidaan päättää kaikista yhdistyksen kokousten päätettävissä olevista asioista mukaan lukien yhdistyksen sääntömuutokset.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille postitettuina kirjeinä tai sähköpostitse. Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessa vanhin läsnä oleva hallituksen jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen puheenjohtajan. Ylimääräisessä kokouksessa puheenjohtajana toimii kuitenkin kokouksen avaaja, muuten sen kulku on soveltuvasti sama kuin varsinaisen kokouksen.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Lisäksi läsnä oleva jäsen voi valtakirjalla samanaikaisesti käyttää enintään kahden (2) poissaolevan jäsenen äänioikeutta.

Kannatusjäsenellä ei ole ääni- eikä puheoikeutta yhdistyksen kokouksessa. Eläkeläisjäsenellä, kunniajäsenellä ja opiskelijajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Äänestys on avoin, paitsi milloin kaksi läsnä olevaa jäsentä vaatii suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, paitsi tapauksissa, joissa sääntöjen mukaan tarvitaan määrä-enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

Hallituksen puheenjohtajan valinta suoritetaan siten, että valituksi tulee se henkilö, joka saa vaalissa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan vaalissa toinen kierros, johon osallistuvat kaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Valituksi tulee tuolloin se, joka saa enemmän ääniä. Äänten mennessä tasan, tulos ratkaistaan arvalla.

12 § Vuosikokousten tehtävät

Sääntömääräisen kokouksen tehtävänä on (jaottelu kevätsyyskokous):

Kevätkokouksen tehtävänä on:

Syyskokouksen tehtävänä on:

13 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään 12 muuta jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitukseen tulee valita jäseniä siten, että – mikäli mahdollista – hallituksessa vähintään yhden jäsenen toimipiste (pääasiallinen työskentelypaikka) sijaitsee Jyväskylässä, yhden Oulussa, yhden Tampereella ja yhden Espoossa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa vuosittain. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksesta on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroon joutuvat ratkaisee arpa.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistuu työskentelyyn hänen varajäsenensä.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus ottaa ja vapauttaa muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrittelee heidän tehtävänsä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä, joista ainakin yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Äänestys hallituksen kokouksissa on avoin, ellei joku hallituksen jäsen kannatusta saaden vaadi lippuäänestystä.

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti.

14 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

  1. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja hyväksyä uudet jäsenet;
  2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset;
  3. hoitaa huolella yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana, ja esittää se tilintarkastajille;
  4. valita tarvittavat yhdistyksen edustajat eri tehtäviin ja tilaisuuksiin;
  5. vahvistaa toimihenkilöiden palkkiot tai vastaavanlaiset tehtäväpalkkiot talousarvion puitteissa, sekä päättää erilaisista tehtävien hoitamisesta johtuvien kulujen maksamisesta;
  6. toimeenpanna mahdolliset neuvoa-antavat jäsenäänestykset;
  7. nimetä työtaistelun yhteydessä lakkotoimikunta ja vastata muista työtaistelutoiminnan ohjesäännössä määrätyistä tehtävistä;
  8. huolehtia muista sille kuuluvista asioista.

15 § Työtaistelut

Yhdistys voi tarvittaessa tukea vaatimuksiaan työtaistelutoimenpitein. Ennen työtaistelua koskevan päätöksen tekemistä hallituksen on toimitettava neuvoa-antava jäsenäänestys tai selvitettävä muulla tavoin jäsenistön kanta suunniteltuun työtaisteluun. Neuvoa-antava jäsenäänestys on järjestettävä viikon kuluessa sitä koskevan päätöksen tekemisestä. Hallituksen on kokoonnuttava viipymättä jäsenäänestyksen tuloksen selvittyä tai jäsenistön kannan tultua muulla tavoin selvitetyksi. Työtaistelun aloittamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskevan päätöksen tekee hallitus.

Yhdistyksen ulkopuolella syntyneeseen työtaisteluun jäsen ei saa liittyä ilman hallituksen lupaa.

16 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

17 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja sitä koskevat asiakirjat tulee jättää tilintarkastajille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto, talouden hoito, sen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus. Heidän tulee jättää hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ja lausunto talouden hoidosta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Jos tilintarkastajat seuratessaan taloudenhoitoa vuoden aikana tarkastuksiensa perustella tai muuten havaitsevat olevan aihetta muistutuksiin tai esityksiin, siitä on viipymättä ilmoitettava hallitukselle.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jolloin vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö annetuista äänistä.

19 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) yhdistyksen vuosikokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi. Kummassakin kokouksessa tulee kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön täyttyä.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat käytetään purkamispäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla yhdistyksen päämääriä lähinnä palvelevaan tarkoitukseen.

20 § Täydentävä säännös

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa olevassa laissa säädetään.